Aktuality » Projekt Cizojazyčná literatura

Projekt Cizojazyčná literatura

Projekt Cizojazyčná literatura je zaměřen na podporu doplňování cizojazyčné literatury v knihovnách pro potřebu rozvoje jazykových dovedností obyvatel.


Dotazník pro čtenáře - dostupnost cizojazyčné literatury

Jednou z priorit Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015 bylo doplňování cizojazyčné literatury. Byla určena pracovní skupina pod vedením Mgr. Světlany Knollové z Národní knihovny v Praze, která připravila v roce 2013 průzkum, jehož cílem bylo zjistit situaci v doplňování literatury na podporu jazykových dovedností obyvatel a pro potřebu migrantů a národnostních menšin v krajských knihovnách, knihovnách pověřených výkonem regionálních funkcí a v knihovnách s profesionálním pracovníkem. Tuto skupinu tvoří 796 knihoven. Průzkum byl proveden pomocí webového dotazníku a zúčastnilo se ho celkem 560 veřejných knihoven, tj. 70 %. Prokázalo se, že knihovny nejsou dostatečně doplňovány cizojazyčnou literaturou, která je nutná k jazykovému vzdělávání obyvatel. V knihovnách chybí cizojazyčná beletrie, zahraniční populárně naučná literatura, jazykové příručky, slovníky, zjednodušená četba, knihy pro začátečníky v jazyce. Jedním z důvodů, proč knihovny nenakupují, nebo nakupují velmi málo cizojazyčnou literaturu, je také nedostatek financí.

Členkou pracovní skupiny PhDr. Šárkou Kašpárkovou byl zpracován návrh pilotního projektu, který by se zabýval doplňováním cizojazyčné literatury v knihovnách ČR. Autorka pilotního projektu navrhla, aby v každém kraji vznikla 4 centra, která budou získávat zahraniční literaturu. Tato centra by na základě potřeby uživatelů ve svém kraji mohla vytvářet výměnné soubory nebo poskytovat tuto literaturu formou meziknihovní výpůjční služby. Koncepce projektu spočívá v tom, že v každém kraji ČR bude projekt realizovat krajská knihovna a tři další knihovny. V každém kraji se tedy budou nacházet čtyři centra. Pilotní projekt by měl být ukončen v roce 2017 vytvořením sítě 54 center cizojazyčné literatury po celé České republice. Návrh pilotního projektu Ministerstvo kultury plně podpořilo a pověřilo Moravskou zemskou knihovnu jeho realizací.

Pilotní projekt je založen na 4 etapách, na sobě navazujících. První etapa projektu proběhla v roce 2014. Této etapy se zúčastnilo 15 vybraných profesionálních veřejných knihoven. Do druhé etapy, v roce 2015, bylo zahrnuto dalších 15 nových knihoven. V druhé etapě se tak projektu zúčastnilo celkem 30 knihoven. Ve třetí etapě, v roce 2016, přibylo dalších 12 knihoven a je tak do projektu zapojeno celkem 42 knihoven. Ve čtvrté etapě, v roce 2017, se do projektu napojí 12 krajských knihoven, tím bude vytvořeno 54 center, která pokryjí celou Českou republiku.

Přiložená mapka zobrazuje postupné zapojení krajů do projektu:

alt obrazku

Po získání finančních prostředků vyhlásí Moravská zemská knihovna z pověření Ministerstva kultury ČR pro vybrané knihovny nový ročník projektu. Zapojené knihovny obdrží přihlašovací údaje do webové aplikace Cizojazyčná literatura. V této aplikaci najdou knihovny nabídkový seznam titulů, na kterém spolupracují odborníci na cizojazyčnou literaturu spolu s akvizitéry vybraných knihoven. Pro zkvalitnění výběru literatury Moravská zemská knihovna oslovila i odborníky na cizojazyčnou literaturu. Autoři sestaveného seznamu vychází ze svých zkušeností se čtenáři, studenty i s aktivní výukou cizích jazyků. Při výběru titulů spolupracují odborníci z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, z Masarykovy univerzity v Brně, z Ústavu slovenskej literatúry v Bratislavě. Za knihovníky na seznamech pracovaly kolegyně z Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Národní knihovny v Praze a Moravské zemské knihovny v Brně. V seznamu je zastoupena cizojazyčná beletrie, zjednodušená četba, literatura pro děti a mládež, knihy pro začátečníky v jazyce, populárně naučná literatura aj.

Vybrané tituly pro knihovny představují převážně aktuální podobu kvalitní současné zahraniční literatury. V první etapě, v roce 2014, měly knihovny možnost vybírat si tituly v jazyce anglickém, německém, ruském, španělském a francouzském. V roce 2015 jsme do nabídky ještě zařadili knihy v jazyce slovenském a italském. Každým rokem se v nabídkovém seznamu pro knihovny zvyšuje počet nabízených publikací. V roce 2014 to bylo 183 titulů, v roce 2015 se navýšila nabídka na 314 titulů a v roce 2016 jsme pro knihovny připravili nabídku 529 titulů. Tato velká nabídka titulů na rok 2016 obsahovala 35 nejžádanějších titulů z roku 2014, 150 nejžádanějších titulů za rok 2015 a 344 nových titulů bylo zahrnuto do nabídky pro rok 2016. Seznamy pro knihovny jsme sestavili dle jazyků, poté byly tituly řazeny abecedně dle autorů. V kolonce komentář jsme u některých titulů uvedli náročnost, nebo doporučení pro jakou skupinu čtenářů je titul určen.

Finanční limit objednávky knih pro základní řadu na knihovnu je 30 000 Kč a v rezervě si knihovny mohou vybrat knihy za dalších 20 000 Kč. Nejvíce knihovny objednávají knihy v angličtině. Z objednaných titulů vyplývá, že knihovny mají zájem především o cizojazyčnou literaturu pro děti a mládež, dále zjednodušené knihy, bilingvní literaturu, cizojazyčnou beletrii a také jazykové příručky. Po sumarizaci objednávek vybraných knihoven oddělení Česká knihovna objednává knihy ze základní řady prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket. Centrální nákup knih přes tržiště nám zajišťuje kompletní dodání objednaných knih a získáváme publikace pro knihovny za velmi výhodné ceny, které by knihovny jako jednotliví žadatelé nemohly u prodejců cizojazyčné literatury získat. Povinností každé knihovny je zasílat potvrzené výdejky/ dodací listy s přírůstkovými čísly, pod kterými byly knihy zapsány do přírůstkového seznamu.

Většina zapojených knihoven do projektu se ujala jeho propagace na svých webových stránkách a na Facebooku. Touto propagací získali čtenáři a uživatelé knihoven bližší informace o projektu a získané cizojazyčné literatuře, kterou knihovna doplnila do svých fondů. Knihovny také pořádaly výstavky pro čtenáře, vytvořily letáky a plakáty k projektu. Některé knihovny měly možnost se o projektu zmínit v místním tisku a v místní televizi.

Knihovny tento projekt hodnotí velmi kladně, je pro ně velkým přínosem k doplnění cizojazyčné literatury do jejich knihovních fondů. Vybraná literatura přispívá k rozvoji jazykových dovedností čtenářů a uživatelů knihoven. Za tři roky pilotního projektu obdrželo 42 vybraných knihoven 4 988 publikací v anglickém, německém, francouzském, španělském, italském, slovenském a ruském jazyce. Doufáme, že projekt bude pokračovat i nadále, zájem o četbu v cizím jazyce neustále roste.

MACHKOVÁ, Zdenka. Projekt Cizojazyčná literatura. Duha [online]. 2017, roč. 31, č. 1 [cit. 2018-06-20]. Dostupný z WWW: <http://duha.mzk.cz/clanky/projekt-cizojazycna-literatura>. ISSN 1804-4255.