Třetí věk » O projektu

O projektu

 1. Úvodem
 2. Základní metody
 3. Cíle projektu
 4. Cílová skupina
 5. Důvody projektu
 6. Časový harmonogram
 7. Studijní obory
 8. Personální zajištění

 

 

Úvodem:

Projektem Třetí věk se rozumí vzdělávací cyklus řadící se do programu celoživotního vzdělávání. Organizátorem je od jeho zahájení v roce 2006 Městská knihovna Louny. Projekt se snaží zvyšovat kvalitu života, zaměřuje se na mnohdy sociálně vyloučenou skupinu lidí, přispívá k dlouhodobě soběstačnému životu seniorů. Program využívající jinakosti jako principu rozvoje osobnosti přináší mimo jiné i nový princip dobrovolnictví, nejen ze strany lektorů, ale i frekventantů, kteří vykonávají dobrovolnickou práci pro knihovnu.

 

 

Základní metody:

 • přednášky
 • interaktivní semináře
 • práce a výzkum v terénu
 • tvorba v ateliérech
 • vlastní příprava seminářů pro spolužáky

 

Vzdělávání je koncipováno běžným členěním na semestry. Od druhého ročníku frekventanti sami připravují některé lekce pro své spolužáky a pro studenty nižších ročníků. Studenti ateliérů získávají zpětnou vazbu své tvorby prostřednictvím výstav, přehlídek a projektů. Vysoká odbornost je zajištěna výběrem prestižních lektorů.

 

 

Cíle projektu:

 • kvalitní náplň volného času
 • možnost seberealizace
 • rovný přístup ke vzdělání pro všechny sociální a věkové skupiny
 • podpora myšlenky, že i stáří může být velmi příjemným obdobím života
 • socializace opuštěných seniorů
 • rozvoj duševního života

 

 

Cílová skupina:

 • střední - starší generace
 • lidé jakéhokoli vzdělání a předcházejícího zaměstnání
 • Lounští i přespolní

 

 

Důvody projektu:

Městská knihovna Louny se snaží o postupnou transformaci v multifunkční zařízení. Veřejná knihovna má šanci na příznivý vývoj tehdy, nabídne-li bohatý a smysluplný program pro širokou veřejnost. Značnou část klientů (téměř 50%) tvoří právě střední a starší generace, která vzdělání a osobnostní rozvoj vnímá jako součást svého života.

V našem městě není jiná instituce, která by se celoživotním vzděláváním systematicky zabývala. Prostředí knihovny je sociálně bezpečné a je zárukou vysoké kvality poskytovaných služeb.

Předcházející ročníky projektu prokázaly potřebnost, zájem i oblibu. Očekáváme udržitelnost projektu v dlouhodobém horizontu. Na základě demografického vývoje populace je prokazatelné narůstající procento seniorů a prodlužující se délka aktivního života. Očekáváme další spolupráci organizací i soukromých subjektů a vzrůstající počet dobrovolníků-lektorů. Studenti projektu berou svoji účast jako velmi prestižní záležitost, pro rozvoj sebevědomí a soběstačnost má maximální význam.

 

 

Časový harmonogram:

"Středa je náš den!" Motto, kterým se řídil projekt Třetí věk v prvních letech své existence v současné době již tak zcela neplatí. Středa sice zůstala hlavním vyučovacím dnem, ale z důvodu velké oblíbenosti mezi veřejností a tím pádem i nárůstu studentů a nabízených předmětů se rozložilo studium téměř do celého týdne podle následující tabulky:

 

 

Studijní obory:

Anotace k aktuálně nabízeným oborům najdete na www.mkl.cz/treti-vek/predmety

Obory se cyklicky střídají, tzn. že studenti mohou absolvovat všechny předměty v daném ročníku. Do studia nelze vstupovat v průběhu semestru či přestupovat z ročníku do ročníku. Studium probíhá jako pětiletý cyklus, po řádném absolvování je možné pokračovat cyklem novým, tedy nastoupit opět do prvního ročníku a vybrat si z nové nabídky předmětů. Jednotlivé obory si studenti vybírají na začátku zimního či letního semestru.

 

 

Personální zajištění:

Pro kvalitativní rozvoj je především nutné zaměření na lektorský tým. Metodické plány, výběr lektorů, provázanost jednotlivých oborů a motivace je úkolem garantů projektu - převážně personálu MKL. Lektorský tým, jenž je pod vedením supervizorky projektu Mgr. Dagmar Kučerové, pracuje na vhodných metodách a vlastním rozvoji.

[nahoru]