Třetí věk » Články » Školní rok 2014 / 2015 » Husovy Louny 2015

Husovy Louny 2015

"Třeba jsem vás, nejmilejší, nespatřil očima vnějšíma, nýbrž jen vnitřníma, doslýchám přece o Vaší pevné víře a lásce k Bohu a jeho evangeliu, jak vás sám Spasitel sjednotil u víře, pokoji, lásce a poslouchání slova Božího, takže vaše svornost a jednomyslnost má přede všemi obcemi království Českého přední místo v mém srdci."

Takto se Mistr Jan Hus obracel svým listem asi r. 1410 k obyvatelům Loun. Snad byly právě tehdy položeny základy slavné tradice města, které se stalo jedním z hlavních ohnisek husitství. V roce 1925 postavil „Spolek pro zbudování pomníků mužům o národ český zasloužilým“ Husovi pomník, který po okupaci obnovil místní národní výbor v Lounech 6. července 1947. Tento pomník nesoucí úryvek Husova Listu Lounským na svém podstavci tvoří podnes dominantu lounského náměstí a připomíná všem místním i návštěvníkům města jeho vztah k Janu Husovi.

6. července 2015 uplyne 600 let od Husovy mučednické smrti. Velké výročí je pro církve v naší zemi, ale také pro kulturní a vzdělávací instituce velkou výzvou k tomu, aby byl Hus připomenut s náležitou úctou a vážností, ale zároveň také zpřístupněn širší veřejnosti včetně nejmladší generace přiměřenou formou.

Přesně tento záměr chce naplnit „Přípravná pracovní skupina pro oslavy Husova výročí v r. 2015 v Lounech“. Tato skupina složená z ředitelky Městské knihovny Louny Mgr. Dagmar Kučerové, ředitelky Základní umělecké školy Louny Ing. Jindřišky Riedlové, ředitele Státního okresního archivu Louny PhDr. Jana Mareše, Ph. D., ředitele Oblastního muzea v Lounech PhDr. Jiřího Matyáše a místní farářky Církve československé husitské ThDr. Heleny Smolové, Th. D. se poprvé sešla 9. září, aby projednala základní koncept projektu „Husovy Louny 2015“.

Myšlenka spolupráce několika městských institucí a církve, jež nese odkaz na osobu Mistra Jana Husa přímo ve svém názvu, vzešla z jednání Kulturní komise Městského úřadu Louny v létě 2014 při posuzování dílčích projektů.

Členové „Přípravné pracovní skupiny“ jsou této myšlence nakloněni, neboť jednotlivé instituce budou moci koordinovat svou činnost tak, aby byly tématem Husova výročí osloveny různé skupiny lidí a aby byly jednotlivé programy rozvrženy do celého roku 2015.

Již teď se mohou Lounští těšit na sborník „Mistr Jan Hus a Louny“, který připraví především místní historikové, na sérii tematických přednášek, koncertů, výstav nebo na umělecký přednes Husových listů v kostele sv. Petra. Vyvrcholením husovských oslav bude slavnostní bohoslužba v kostele Církve československé husitské 6. července 2015.

Věříme, že myšlenka spolupráce různých lounských organizací přinese očekávaný výsledek, jímž je především důstojná oslava Husova významného výročí, ale také prohloubení spolupráce mezi organizacemi, které se na přípravách budou podílet.

 

Helena Smolová, farářka NO CČSH Louny